Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager

1.   Eierforhold

Barnehagene eies og drives av Karmøy kommune.

 

2.   Formål og innhold

I følge barnehageloven skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Innhold og organisering av tilbudet i de kommunale barnehagene skal være i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 og til enhver tid gjeldene forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og barnehagens årsplan.

 

3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (jf. barnehageloven § 4);

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal velge to representanter til samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av to foreldre/foresatte og to ansatte, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnehagestyrer skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Satsen for kostpenger besluttes av samarbeidsutvalget.

 

4. Opptak

Kommunale barnehager har «barn bosatt i Karmøy» som sin opptakskrets. Søknadskjema er elektronisk. Skjema og informasjon finnes på kommunens nettsider. I Karmøy er ansvar til å treffe vedtak om barnehageplass videredelegert til barnehagesjef i Oppvekst og kulturetaten etter gjeldene opptakskriterier.

Opptaksperiode

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.februar. Barnehageåret starter opp 15. august og plassen tildeles til skolestart.

Opptakskriterier
Tildeling av barnehageplass gjøres i samsvar med barnehageloven § 12 a, om rett til plass. Videre skal barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester, jf. § 13. Følgene opptakskriterier er vedtatt i hovedutvalg for oppvekst og kultur for kommunale barnehager:

  1. Barn med særlig behov for oppfølging og støtte etter faglig anbefaling
  2. Barn til enslige forsørgere under utdanning og i arbeid
  3. Barn fra hjem der en av foresatte er syke
  4. Søsken av barn i barnehagen
  5. Overføringer fra andre barnehager

 Klagerett

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dersom det skjer supplerende opptak kan bare søkere til barnehageplass med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen, jf. § 6 i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Klagen sendes inn til kommunens klagenemd og klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

 

5. Åpningstid

Barnehageåret starter opp 15. august og åpningstiden er fra 06:45 – 16:30. Barnehagene er stengt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, jul og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12. 00.

Planleggingsdager

I løpet av barnehageåret er barnehagene stengt fem planleggingsdager. Oversikt over planleggingsdagene finnes på barnehagens nettside.

 

6. Oppstart

Når barnet begynner i barnehagen legges det opp til en foreldreaktiv tilvenningsperiode med foreldre/foresatte tilstede, slik at barnet får en trygg og god oppstart. Før oppstart innkaller barnehagen til en oppstartsamtale for å bli bedre kjent med barnet og familien.

 

7. Ferien

Alle barn skal ha fire ukers hovedferie, hvorav minst tre uker sammenhengende innenfor tidsrommet 15. juni – 14. august. Barnehagestyrer innhenter informasjon om barnets hovedferie innen 1. april, for å planlegge ferieavvikling for personalet. Frist for innmelding av ferie, utenom hovedferien, skal være to uker før barnet tar ferie. I særlige tilfeller kan styrer innvilge unntak av barnets hovedferie.

 

8. Lek og oppholdsareal

Karmøy kommune har vedtatt arealutnytting 4 m2 netto leke og oppholdsareal pr barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.

 

9. Foreldrebetaling

Kommunale barnehager følger til enhver tid barnehagelovens forskrift om foreldrebetalings gjeldende bestemmelser. Maksimalgrensen blir årlig fastsatt i Stortingets budsjettvedtak og gjelder et ordinært heldagstilbud. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned og kreves for 11 terminer, en termin er betalingsfri. Ved manglende betaling mister barnet plassen.

Mat og kostpenger

Barnehagene følger nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen, jf. IS-2783 Helsedirektoratet. Alle måltider blir servert i barnehagen og betaling kommer i tillegg. Satsen for kostpenger besluttes av samarbeidsutvalget. Foreldrådet skal høres vedrørende fastsettelse og disponering av kostpenger, jf.§ 4 i barnehageloven.

Redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget kan søke om fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke. Søknad innvilges dersom vilkår i barnehageloven § 3 siste ledd er oppfylt. Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling, søknadskjema ligger på kommunens hjemmeside. Barnehagestyrer og/eller kommunens servicetorg er behjelpelig med informasjon og/eller veiledning. Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden også gjelde gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for barn nummer to med 30 prosent. Barn nummer tre eller flere får 50 prosent moderasjon. Søsken må bo sammen for at moderasjonen skal gjelde. Reduksjonen skal også tilbys i de tilfeller søsken går i forskjellige barnehager i samme kommune.

 Permisjon

Det kan søkes permisjon fra tildelt plass. Permisjon gis for ett barnehageår, søknad sendes styrer før 1. februar. Det vil ikke være mulig å søke om permisjon første året barnet er i barnehagen. Familier med barn som på grunn av sykehusopphold eller alvorlig sykdom er borte fra barnehagen i mer enn en måned, kan søke styrer om permisjon/betalingsfritak for den perioden barnet er fraværende.

 

10. Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass skal skje på elektronisk skjema, via kommunens nettside. Oppsigelsestiden er to måneder fra oppsigelsesdato.

 

11. Bemanning

Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, jf. §§ 17 a og 18 i barnehageloven.

Grunnbemanning: Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Pedagogisk bemanning: Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærere. Barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år, jf. forskrift om pedagogisk bemanning. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

 

12. Politiattest

Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven​§ 39 første ledd.

 

13. Taushetsplikt, varsling og opplysningsplikt

Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter reglene som gjelder i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f jf. barnehageloven § 20. Videre har personalet opplysningsplikt til sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten og barneverntjenesten etter barnehagelovens §§ 21 og 22.

 

14. Helsekontroll og fravær

Før barnet begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse (jf. barnehageloven § 23).

Fravær

Er barnet sykt eller borte av andre grunner, må man gi beskjed til barnehagen snarest mulig. Om personale/foreldre er usikre på om barnet kan være i barnehagen eller om barnet må holdes hjemme viser vi til råd og informasjon om smittevern fra Folkehelseinstituttet, evt. råd/informasjon fra smittevernlegen i kommunen.

 

15. Internkontrollsystem

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager og produktkontroll-loven.

 

16. Samtykke

Barnehagen vil innhente samtykke fra foreldre/foresatte til nødvendig behandling av personopplysninger knyttet til barnet og foreldre/foresatte. Formål med innhenting av samtykke til behandling av personopplysninger er sikre god gjennomføring av barnehagens oppgaver og tjenester. Med behandling av personopplysninger menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring, som kan knyttes til en enkeltperson, jf. GDPR art. 4, 1. avsnitt nr. 2 som er tatt inn i norsk rett jf. personopplysningsloven § 1. Samtykket gjelder for hele perioden barnet går i barnehagen, men kan når som helst endres/trekkes tilbake. Karmøy kommune er behandlingsansvarlig og opplysningene arkiveres fortløpende i barnets mappe i barnehagen.

 

17. Øvingsopplæring

Barnehagen skal ta imot studenter som tar barnehagelærerutdanning (jf. barnehageloven § 24).

Kommunen er lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, lærlingene arbeider i ulike kommunale barnehager, der de har ett års læretid.

 

18. Forsikring

Kommunen tegner ulykkesforsikring for samtlige barn med barnehageplass. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen. Forsikringen gjelder kun personskade, ikke skade på personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner eller leker.

 

19. Fullmakt

Kommunestyre har gitt Hovedutvalg oppvekst og kultur fullmakt til å endre vedtektene når det ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser, jf. kommunens overordnede delegasjonsreglement.