Barn som trenger ekstra støtte

I de aller fleste tilfeller vil det ordinære barnehagetilbudet være godt nok til å imøtekomme barnas individuelle behov, men enkelte ganger kan det være nødvendig med et styrket barnehagetilbud.

I Karmøy kommune er hjelp til barn som trenger ekstra støtte samlet i en egen enhet som heter TETT PÅ. Vi har kontor i Karmøygården, Stangelandsgaten 3 i Kopervik.

This image has an empty alt attribute; its file name is Barn-2ransel20-1024x768.jpg

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehagelovens § 37: ” Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurdering av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjons hemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.”

Hva er nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe. Departementet definerer i Ot.prp. nr.44 nedsatt funksjonsevne som: ” tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte eller lungesykdommer. I en juridisk sammenheng er det nødvendig å vurdere funksjonsnivået opp mot den enkelte situasjon.”

Det er ikke noe krav til varighet eller alvorlighetsgrad, men det er forutsatt at det gjøres en avgrensning mot forbigående og bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonsevnen i særlig grad. Tilretteleggingsplikten avgrenses derfor mot tilfeller som er av forbigående art, f.eks. et beinbrudd. Jfr. veileder fra Utdanningsdirektoratet.

Hvem har rett til tilrettelegging

Foreldre/ foresatte som mener at deres barn har behov for tilrettelegging i barnehagen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan søke kommunen om tilrettelegging. Det kan søkes om tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet. Søknaden må utarbeides i samarbeid med barnehagen som barnet har plass i. Barnets nedsatte funksjonsevne må dokumenteres. Kommunen skal etter søknad fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og foreldre/ foresatte har klagerett på vedtaket.

Handlingsveileder – Tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Personvern dine rettigheter

Samtykkeskjema kommunale barnehager

Samtykkeskjema private barnehager

Søknad om kommunal tilrettelegging

Tilrettelegging innenfor ordinær barnehagetilbud

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Den enkelte barnehage skal tilpasse barnehagetilbudet ut fra barnets funksjonsnivå.

Kommunen har imidlertid en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne når funksjonsnedsettelsen er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det ordinære barnehagetilbudet.

Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendige for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og for å sikre barnet et likeverdig barnehagetilbud.

Rammeplanen for barnehage sier dette om tilrettelegging av barnehagetilbudet:

“Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.

Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.”

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

“Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.”

Les mer om rammeplanen.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagealder

Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp følger av barnehagelovens § 31.

Spesialpedagogisk hjelp har som hensikt å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring, for eksempel av språklige og sosiale ferdigheter.

Barnet skal bli bedre rustet til skolestart.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn som er bosatt i kommunen. 

Barnet må være henvist til PPT.

Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT, der retten til spesialpedagogisk hjelp anbefales. 

Spesialpedagogisk hjelp kan bli gitt i barnehagen, i hjemmet eller i annen institusjon.

For å komme i kontakt med PP-tjenesten må det sendes inn en henvisning. Vi anbefaler at dette gjøres i samarbeid med skolen eller barnehagen barnet går i.

Søknadsskjema skyss

Tett På – enheten

Tett På enheten fatter vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne og vedtak om spesialpedagogisk hjelp i alle barnehagene i Karmøy kommune.

Ansatte som arbeider med barn som trenger ekstra hjelp og støtte tilhører Tett På enheten. Dette gjelder uavhengig om barnehagen er kommunal eller privat. I enheten arbeider 60 pedagoger og fagarbeidere.

Tett På er delt inn i 2 soner med hver sin avdelingsleder. Sone Nord innbefatter alle barnehagene fra Bygnes og nordover , inkludert barnehagene på fastland siden. Sone Sør innbefatter alle barnehagene fra Kopervik og sørover helt til Skudenes.

Kontaktopplysninger

Avdelingsleder sone sør: Anne Berit Nyvoll tlf. 52 81 14 55 epost: abno1@karmoy.kommune.no

Avdelingsleder sone nord: Wenche Syrevik Mjølhus tlf. 52 81 25 45 epost: wsm@karmoy.kommune.no

Rådgiver Bente Halvorsen tlf. 52 81 14 43 epost: bha07@karmoy.kommune.no