Andre støtteordninger for personer med nedsatt funksjonsevne

Det finnes ulike støtteordninger for å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne oppleve likestilling og deltakelse i samfunnet.

Det kan gis tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med ferie for psykisk utviklingshemmede. Tilskuddet skal dekke eventuelle merutgifter i forbindelse med reise/overnatting med hjelpere. Les mer:  Feriefond 

Ledsagerbevisordningen er et bidrag i tilrettelegging av samfunnet for personer med funksjonshemming, og retter seg mot funksjonshemmede som er avhengig av å ha med seg ledsager/følgeperson for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til gang, f.eks. venn, familiemedlem, støttekontakt.

Bruk: Hvis du får utstedt ledsagerbevis, kan du benytte det på steder som har akseptert ordningen, også i andre kommuner og fylker. Du betaler ordinær billettpris for deg selv, men ledsager går gratis (merk: det er ulike ordninger ved transport). Vi sender med en oversikt over steder ledsagerbeviset kan brukes sammen med ledsagerbeviset. Eksempler på brukersteder: Kommunale svømme- og idrettshaller, kulturhus, kino, teater og konserter og ved transport. Når en deltar på arrangementer gir ikke ledsagerbeviset fortrinn framfor det øvrige publikum og en må bestille billett på forhånd der det er nødvendig.

Kriterier for tildeling: Funksjonshemmingen må være av varig karakter. Personen må vise at han/hun på grunn av funksjonshemming er avhengig av å ha med ledsager for å kunne delta på et arrangement eller ved reise. Søknaden skal vedlegges uttalelse fra lege eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager. Nedre aldersgrense for søker er normalt 8 år, men i Karmøy har kommunestyret vedtatt at det ikke skal være noen aldersgrense. Kriteriene for tildeling er utarbeidet etter Statens råd for funksjonshemmede sine retningslinjer og noe revidert.

I søknadsskjema er det krav om uttalelse fra lege eller helsepersonell. Avdelingsleder ved kommunens aktivitets og avlastningsavdeling kan gi slik uttalelse.

For mer informasjon kontakt servictorget v/Torhill Vinje, telefon: 52 85 75 10.

Søk om ledsagerbevis ->

Søk om ledagerbevis ved å bruke papirskjema

Link til tjenestebeskrivelse

Dersom du er bevegelseshemmet og trenger å parkere på handikapmerkede parkeringsplasser, kan du søke kommunen om parkeringstillatelse.

Parkeringstillatelse

TT-ordningen skal medvirke til at funksjonshemmede får mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet og gjelder fritidsreiser for funksjonshemmede. Les mer:

TT-ordningen