Kulturmiljøfredning i Skudeneshavn

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 08.03.2017 - 09:59
Riksantikvaren har bestemt at deler av Skudeneshavn skal fredes som kulturmiljø jf. § 20 i kulturminneloven. Skudeneshavn nevnes i stortingsmeldingen Framtid med fotfeste (2012-2013) som et kulturhistorisk miljø aktuelt for kulturmiljøfredning.

Når et kulturmiljø fredes, er det for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter utearealer og det utvendige av bygningene, ikke det innvendige. Det er et fåtall kulturmiljøer som er fredet i landet, kun de mest unike og representative kulturmiljøene fredes. Det er et sjeldent, men verdifullt utvalg kulturmiljøer som oppnår denne statusen.
Gjennom kulturmiljøfredningen løftes Skudeneshavn nå opp blant eliten av kulturhistoriske bygningsmiljøer i Norge!

Kulturmiljøfredningm15

Hva skjer?

Fredningssaken har nå vært oppe til politisk behandling i Karmøy kommune. Kommunestyret stiller seg enstemmig bak forslaget om fredning av deler av Skudeneshavn. Saken er oversendt Riksantikvaren, som har sendt fredningssaken på sentral høring. Høringsfristen er 09.04.17.

Etter dette vil saken sendes Klima- og miljødepartementet som forbereder saken for behandling av Kongen i Statsråd.

Tilskuddsmidler

Fristen for å søke tilskuddsmidler er den 15. november 2017.
Kulturmiljøfredningen gjør at eiere av bygninger innenfor det varslede området har muligheten til å søke tilskudd til merkostnader knyttet til istandsetting av bygninger
hos Riksantikvaren, via Rogaland fylkeskommune.

Tips: i søknaden kreves det et kostnadsoverslag på tiltaket. Ta gjerne kontakt med håndverker allerede nå, så har du det klart. Søknaden må leveres elektronisk. Skjemaet finner du her.

Kulturmiljøfredningtemaside15

Kort om kulturminneverdier i Skudeneshavn

Skudeneshavn fremstår i dag som en godt bevart småby som viser kystnær, selvgrodd  byfremvekst og næringsutvikling på bakgrunn av naturgitte forhold som fiske og en god havn. Byen viser også overgangen til et nytt sentrum, med mer moderne og planmessig bystruktur. I den moderne byen, som vokser frem fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til andre verdenskrig finnes viktige funksjonsbygninger som meieri, bank, bokhandel, telegraf mm.

"Gamle Skudeneshavn gir et komplett bilde av en småby knyttet til fiskeriene og det bosettings- og eiendomsmønster som oppstår på slike spesielle betingelser. At innbyggerne har vært seg disse kvalitetene i sitt eget miljø bevisst over lang tid, synes også unikt i norsk sammenheng" NB!-registeret(Riksantikvarens database over nasjonale kulturhistoriske bymiljøer)

Hva betyr fredningssaken?

Når et kulturmiljø blir fredet, betyr det at utvendig arbeid på bygningene, utover vanlig vedlikehold, krever særskilt godkjenning fra kulturminneforvaltningen. En kulturmiljøfredning kan også utløse tilskudd fra Riksantikvaren, som kan dekke merkostnader i forbindelse med istandsetting av bygninger.
I perioden frem mot endelig fredningsvedtak er det Karmøy kommune som håndterer all byggesaksbehandling. Det forutsettes at eiendommene blir behandlet som fredet, og kommunen kan rådføre seg med Riksantikvaren underveis.

Fredningen skal ikke være til hinder for etablering av ny næring eller endret bruk, som ikke innebærer fysiske inngrep i strid med formålet med fredningen. Skudeneshavn skal videreføres som et levende bymiljø, med boliger, handel og annen næringsvirksomhet.

Kulturmiljøfredningkaigata

Organisering

Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra Riksantikvaren, Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune. Det er opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra Foreningen Gamle Skudeneshavn og Skudeneshavn Arena.

Arbeidet lokalt skal gjennomføres av Karmøy kommune på oppdrag fra Riksantikvaren. Ta kontakt med Ane Steingildra Alvestad, 52857357, aal@karmoy.kommune.no dersom det er noen spørsmål.

De ulike fasene i en kulturmiljøfredning

•    Folkemøte
•    Oppstart, varsel og kunngjøring (høringsperiode)
•    Utarbeidelse av fredningsforslag og forvaltningsplan i samarbeid med berørte   parter
•    Folkemøte
•    Lokal høring og offentlig ettersyn
•    Innarbeiding av høringsuttalelser
•    Politisk behandling i Karmøy kommunestyre
•    Sentral høring
•    Oversendelse Miljøverndepartementet
•    Saksforberedelse og fredningsvedtak av Kongen i statsråd
•    Kunngjøring og tinglysing

Side-alternativer

Knapp til kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn 2015

NAV Ungdom

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Konsert med Koperviksbandet "Finasvingen"
31.05.2017 - 20:00
Finasvingen er et lokalt orkester som spiller "Eva Cassedy aktig ...
Anna Eegs treffsted på Kopervik kulturhus
Sommerrock på Torvastad - ungdomsfestival
09.06.2017 - 18:00
Band som er booket på årets festival: Fengande Spetakkel, Linn ...
Torvastad skole og kultursenter, Hålandvegen 150, 4260 Torvastad
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.