Mestring gir muligheter!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 14.06.2017 - 14:12
Hverdagsrehabilitering er en omsorgstjeneste med målrettet tverrfaglig innsats i en tidsavgrenset periode. Innsatsen tilpasses til brukers behov og hvilke gjøremål/aktiviteter bruker ønsker å mestre i egen hverdag.
Mestring gir muligheter!

Internkurs i hjemmetjenesten Midt

Hverdagsaktiviteter er viktige for å oppleve mestring av eget liv. Det gjør noe med oss når vi ikke lenger kan hente avisen, tilberede et måltid eller ta en dusj.

I hverdagsrehabilitering står hverdagsaktiviteter i fokus, og målet er at bruker skal oppleve et mer selvstendig liv. Hverdagsaktiviteter som bruker selv tillegger betydning skal stå sentralt i rehabiliteringen.

Tett samarbeid

I hverdagsrehabilitering samarbeider ergoterapeut, fysioterapeut og ansatte i hjemmetjenesten tett sammen med bruker for at bruker skal nå de målene som bruker har valgt. Samtidig legges det opp til at bruker selv må delta aktivt i arbeidet.

Nasjonale føringer

Statlige styringsdokumenter gir kommunene føringer om å arbeide mer rehabiliterende, og yte helse og omsorgstjenester på en slik måte at det bidrar til ”at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre". Hverdagsrehabilitering blir trukket frem som et eksempel på tidlig innsats og rehabilitering som kan bidra til økt livskvalitet og bedre funksjonsevne hos brukerne.

Fra pilot til integrert i tjenesten

Kommunen har hatt prosjekt på hverdagsrehabilitering i en hjemmetjeneste i kommunen fra september 2014 til februar 2017. Sluttrapport fra pilotprosjektet er publisert her. Fra mars 2017 er hverdagsrehabilitering integrert i alle hjemmetjenester i kommunen. Dette innebærer at brukere som får innvilget tjenester blir vurdert i forhold til å kunne få hverdagsrehabilitering. Bruker får da en målrettet og mestringsorientert tjeneste i en tidsavgrenset periode med målsetting om at bruker oppnår økt egenmestring og selvstendighet. Samtidig vil også den øvrige tjenesteytingen i hjemmetjenesten preges av et økt fokus på egenmestring og selvstendighet for brukere som mottar tjenester.

Kompetanseheving

Kommunen har både i prosjektperioden og i forkant av integreringen i alle hjemmetjenester hatt fokus på kompetanseheving for ansatte. Alle ansatte i hjemmetjenesten har deltatt på kurs med interne og eksterne kursholdere. Kommunen har også i ved hjelp av et EU prosjekt hatt ansatte på hospitering i Holstebro i Danmark hvor hverdagsrehabilitering ble innført i hjemmetjenesten i 2007. Som et ledd i pilotprosjektet deltok kommunen i en nasjonal følgeevaluering i regi av helsedirektoratet for å kartlegge effekter av hverdagsrehabilitering. Rapporten fra dette ble publisert i mai 2016.

Side-alternativer

Byplanlegging

Brøytevakter 2

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus
27.12.2017 - 17:00
Ordfører inviterer til nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus 27. desember ...
Karmøy rådhus
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.